24 października 2017 rok

Klasztor Dominikanów, Plac Ofiar Katynia 1


Szukamy Prawdy o Kościele


 Drugiego dnia Tygodnia Społecznego spróbujemy z zaproszonymi gośćmi odkrywać Prawdę o Kościele. W tym dniu zastanawiamy się wspólnie czy potrzebujemy dialogu międzyreligijnego?. Do dyskusji zaprosiliśmy przedstawicieli religii monoteistycznych: dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie prof. dr. hab. Pawła Śpiewaka, przewodniczącego Rady Imamów w RP imama Nedala Abu Tabaqa ,proboszcza Parafii Prawosławnej św. Mikołaja w Szczecinie o. Pawła Stefanowskiego, proboszcza Parafii Ewangelicko – Augsburskiej Świętej Trójcy w Szczecinie ks. Sławomira Sikorę, panel dyskusyjny poprowadzi dominikanin o.Maciej Biskup OP. Panel odbędzie się w krypcie klasztoru dominikanów w Szczecinie.
W tym dniu zastanawiamy się nad Dialogiem Międzyreligijnym: Czy potrzebujemy dialogu międzyreligijnego?
WSTĘP WOLNY.
Harmonogram:
17.30-17.40 Przywitanie i przedstawienie zaproszonych gości
17.40-18.00 Odczyt: Zobaczyć w drugim bliźniego – dialog w służbie jedności – ks. Sławomir Sikora 
18.00-18.20 Odczyt: Koran zaproszeniem do dialogu? – imam Nedal Abu Tabaq
18.20-18.40 Odczyt: Tora Wspólna Księga – prof. dr hab. Paweł Śpiewak
18.40-19.00 Odczyt: Dialog międzyreligijny w Kościele Prawosławnym – o. Paweł Stefanowski
19.00-19.15 Przerwa
19.15-20.15  Panel dyskusyjny: Czy potrzebujemy dialogu międzyreligijnego? poprowadzi Maciej Biskup OP
20.15-20.30 Odpowiedzi na pytania publiczności i zakończenie.

Maciej Biskup OP
Maciej Biskup OP
Dominikanin, święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku.
Po studiach magisterskich w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym
i doktoranckich z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM
Był m.in. magistrem braci nowicjuszy i studentów
oraz redaktorem naczelnym oficyny „W drodze”. Wykładowca
Studium Chrześcijańskiego Wschodu w Warszawie.
Od 2013 r. przeor klasztoru i proboszcz parafii św. Dominika
w Szczecinie.Publikował na łamach „W drodze”, „Więzi”, „Listu”
i „Biblii”.Autor książki Ocalić w sercu (2009).
Paweł Stefanowski
Paweł Stefanowski

Urodzony 06.07.1970 r. we Wrocławiu; Absolwent Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1995) i Wydziału Teologii Prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; od 23.05.1997 r. proboszcz parafii Prawosławnej Św. Mikołaja w Szczecinie; od 1997-2013 przedstawiciel Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Światowej Radzie Kościołów; reprezentował Kościół na Walnym Zgromadzeniu ŚRK w Harare (Zimbabwe) i Porto Alegre (Brazylia); członek Komitetu Centralnego ŚRK (2 kadencje).

Paweł Śpiewak
Paweł Śpiewak

Polski socjolog i historyk idei, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, publicysta, poseł na Sejm V kadencji, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Syn pisarki i tłumaczki Anny Kamieńskiej oraz poety i tłumacza Jana Śpiewaka. W 1973 ukończył studia w Instytucie SocjologiiUniwersytetu Warszawskiego. Związany ze środowiskiem „Więzi”. Od 1978 należał do Towarzystwa Kursów Naukowych. W 1979 był współzałożycielem podziemnego kwartalnika „Res Publica”. W 1980 wstąpił do NSZZ „Solidarność”.

W 1984 uzyskał stopień doktora (na podstawie pracy zatytułowanej Style liberalnego myślenia: anglo-amerykańska myśl polityczna lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku, jego promotorem był profesor Jerzy Szacki). W 2000 został doktorem habilitowanym. Został nauczycielem akademickim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (pełnił w nim funkcję kierownika Zakładu Historii Myśli Społecznej) oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wykładał również w Wyższej Szkole Mediów im. Jerzego Giedroycia i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Członek Collegium Invisibile.

Jako bezpartyjny kandydat 25 września 2005 został wybrany w okręgu warszawskim z listy Platformy Obywatelskiej do Sejmu V kadencji. W 2007 nie ubiegał się o reelekcję.

3 października 2011 otrzymał nominację na stanowisko dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego.

W 2013 otrzymał Nagrodę im. księdza Józefa Tischnera w kategorii „pisarstwo religijne lub filozoficzne” za całokształt twórczości.

Jest mężem Heleny Datner oraz ojcem Jana Śpiewaka.

Sławomir Sikora
Sławomir Sikora

Urodzony 19 lipca 1977 roku w Mikołowie. Ukończył Technikum Elektryczno – Mechaniczne w Cieszynie, następnie Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Od 2002 roku jest duchownym ewangelickim, od 2007 roku proboszczem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Szczecinie. Wcześniej był wikariuszem w Lesznie oraz w Wiśle Centrum. Jako duszpasterz ewangelizacyjno – misyjny Diecezji Wrocławskiej jest wykładowcą w czasie Tygodni Ewangelizacyjnych dla Rodzin w Karpaczu, przewodniczącym Szczecińskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Jego żona Izabela urodzona w Cieszynie jest diakonką zaangażowaną w codzienne życie parafii. Mają dwójkę dzieci Mateusza (12 lat) i Hannę (7 lata). W 2014 roku wydał tomik wierszy „Myśli biegu”, jako maratończyk propaguje Ewangelię wśród biegaczy, organizuje Ekumeniczne Biegi Charytatywne w Szczecinie. 2014 roku tomik „Myśli w biegu”.

Nedal Abu Tabaq
Nedal Abu Tabaq

Urodził się 14 stycznia 1971r. w Al Khafji w Arabii Saudyjskiej. Z pochodzenia jest Palestyńczykiem. Jego rodzice wyemigrowali z Palestyny do Arabii Saudyjskiej, a następnie do Kuwejtu. Tam zdobył średnie wykształcenie z najwyższą lokatą w szkole oraz dostał stypendium na studia medyczne w Polsce. Do Lublina, gdzie podjął studia na Akademii Medycznej, przybył w 1988r. W 1997r. uzyskał tytuł lekarza.

W czasie studiów czynnie angażował się w działania na rzecz integracji studentów muzułmańskich i został członkiem Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w Polsce. W międzyczasie rozpoczął czteroletnie studia teologiczno-prwnicze (szariat) we Francji, które ukończył w 2004r. Następnie zawodowo zajął się posługa religijną i opieką nad wspólnotą muzułmańską (ummą) w Lublinie. Został imamem oraz dyrektorem Lubelskiego Centrum Islamu.

Jest współzałożycielem Ligi Muzułmańskiej w RP, która jako związek wyznaniowy została zarejestrowana w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w 2004r.

Od wielu lat pełni funkcję przewodniczącego Rady Imamów – organu wyodrębnionego w ramach Ligii Muzułmańskiej. W Radzie Imamów zasiadają osoby legitymujące się wyższym wykształceniem           w zakresie prawa i teologii islamu. Głównym zadaniem członków Rady jest sprawowanie posługi religijnej dla społeczności muzułmańskiej w Polsce.

Od 2008r. działa jako mufti Ligi Muzułmańskiej RP – wydaje oficjalne interpretacje w sprawach życia religijnego i prywatnego, w zgodzie z zasadami islamu.Swoje decyzje ogłasza w formie fatwy.

W 2016r. został przewodniczącym Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształcenia Kulturalnego, które oficjalnie zostało powołane w 1996 roku. Jego założyciele wcześniej współtworzyli i rozwijali Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich. Zadaniem MSKK jest pogłębianie wiedzy na temat kultury  i cywilizacji islamu oraz popularyzacja tej wiedzy w rozmaitych środowiskach, jak również współpraca z innymi organizacjami działającymi w tym zakresie w Polsce. Stowarzyszenie współpracuje też          z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi w kierunku budowania tolerancji i wzajemnego zrozumienia między wyznawcami różnych religii w Polsce.

Reprezentuje tzw. „islam środka”, a więc akceptuje w sferze życia społecznego wszystko to, co nie sprzeciwia się w sposób oczywisty zasadom islamu i jest wobec religii co najmniej neutralne. Jest sunnitą przywiązanym do tradycji intelektualnej islamu i duchowego wymiaru religii. Uważa, że wiedza   i akceptacja innych jest kluczem pokojowego współistnienia wielu kultur i religii na świecie.

Aktywnie uczestniczy w dialogu międzykulturowym i międzyreligijnym poprzez wykłady i szkolenia, artykuły prasowe i publikacje, wywiady i komentarze, udział w programach telewizyjnych oraz ważnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych.

Jest ojcem czworga dzieci, które wychowuje w duchu wartości islamskich. Ma wielu przyjaciół zarówno wśród wyznawców islamu, chrześcijaństwa jak i judaizmu. Jego pasją jest kino amerykańskie, a marzeniem podróże.

Previous Image
Next Image

info heading

info content